Pri UE

Kolofono

Usona Esperantisto estas la dumonata bulteno de Esperanto-USA. Ni bonvenigas kontribuojn kaj en Esperanto kaj en la angla lingvo. Artikoloj estu inter proks. 500–1500 vortojn longaj. Prefere sendu materialojn retpoŝte, kune kun viaj nomo, adreso kaj foto. Kun ĉiuj aliaj fotoj bonvolu sendi informon pri datoj, lokoj, kaj nomoj de la foti(n)toj. Ni resendos poŝte ricevitajn materialojn se vi aldonas mem-adresitan, afrankitan koverton.

Usona Esperantisto estas libere havebla laŭ la permesilo CC BY-SA 3.0. Ni tamen petas, ke oni atendu du monatojn antaŭ ol reeldoni la plej freŝajn artikolojn.

Opinioj esprimitaj en Usona Esperantisto apartenas al la individuaj aŭtoroj, kaj ne nepre reprezentas vidpunktojn de la redaktoro aŭ de Esperanto-USA.

Kontribuontoj bv. legi la kalendaron de limdatoj kaj redakciajn konvenciojn en nia TTT-paĝaro..

Redaktoro: Hoss Firooznia

Sendu kontribuaĵojn al bulteno@esperanto-usa.org, aŭ al:

Usona Esperantisto, c/o Hoss Firooznia
CMC #271205, University of Rochester
500 Joseph C. Wilson Blvd.
Rochester NY 14627-1205
United States of America


Colophon

Usona Esperantisto (“American Esperantist”) is the bi-monthly magazine of Esperanto-USA. We welcome contributions in both Esperanto and English; preferred length for an article is between 500–1500 words. Please send materials by email if possible and include your name, address, and a close-up photo. With other photos please include the name of the photographer and subject(s), location, and date. We will return materials sent by postal mail if you include a self-addressed, stamped envelope.

Usona Esperantisto is made freely available under the Creative Commons license CC BY-SA 3.0. As a courtesy, however, we ask that you also wait two months before republishing the latest content.

Opinions expressed in Usona Esperantisto are those of the individual authors and do not necessarily reflect the views of the editor or of Esperanto-USA.

Contributors should consult the deadline calendar and style guide on our website..

Editor: Hoss Firooznia

Send submissions to bulteno@esperanto-usa.org, or:

Usona Esperantisto, c/o Hoss Firooznia
CMC #271205, University of Rochester
500 Joseph C. Wilson Blvd.
Rochester NY 14627-1205
United States of America