Presita el Usona Esperantisto № 2019:6 (nov-dec)

Volunteering

Lasta ĝisdatigo: 2019-12-31
[figure]
The honor is to serve.

Unu el miaj plej ŝatataj citaĵoj de televida programo estas de Star Trek, The Next Generation. Picard klopodas danki al Worf pro fari taskon bone, sed Worf ŝirmas la dankon kaj respondas, “La honoro estas servi.” Kia tributo fari laboron bone por la celo mem kaj ne por publika danko aŭ por materiala kompenso.

Volontulemo estas esprimo de homaj rilatoj kaj dediĉo al servo en tiuj rilatoj. La volontulo servas en grupo kie komunaj celoj kaj interesoj havas altan valoron. La kernaj valoroj estas altestimataj.

La estraro de Esperanto-USA pripensas ĉiumonate ĉi tiujn celojn:

Esperanto-USA estas senprofitcela organizo kiu instigas kaj plifortigas la Esperanto-komunumon en Usono kaj ĝiaj teritorioj faciligante subtenon kaj komunikadon por lokaj grupoj kaj provizas centran aron de helprimedoj por niaj membroj.

La Estraro agas volontule, kaj laboras rilate al aliaj komitatoj kaj volontuloj. Volontulado servas al Esperanto-USA por strebi kaj paŝegi direkte al celoj por pli bona mondo. Ekzistas fiero ne en materialisma senco, sed en vera valoro de tio, kio estas bona en la vivo.

La Esperanto-movado en Usono utilas per multaj volontuloj, ne nur en Esperanto-USA, sed ankaŭ en AAIE, ESF, USEJ kaj multaj lokaj grupoj.

La plej nova rondo de volontuloj estas la regionaj kunordigantoj, grupo de dek volontuloj, kiuj laboras kune por helpi la lokajn grupojn en siaj regionoj. Ĉi tiuj volontuloj kunvenas kaj dediĉas sin al kreskado de la movado en iliaj regionoj. Gvidantoj en via loka grupo probable jam komunikiĝis kun unu el ĉi tiuj dediĉitaj servantoj. Ni ĉapel-dankas al ĉi tiuj novaj volontuloj kun tutkora danko!

Kiel vi volas volontuli por Esperanto-USA? Kiel vi servas en via loka grupo? Kio estas via vizio pri projektoj, kiuj helpas vian grupon, vian regionon aŭ al Esperanto-USA? Kie vi sentas la alvokon servi? Sciigu vian regionan kunordiganton!


One of my favorite lines from a TV show is from Star Trek, the Next Generation. Picard tries to thank Worf for doing a good job, but Worf shrugs off the thanks and replies, “The honor is to serve.” What a tribute to doing a job well for the purpose of the job itself and not for an expectation of public thanks or materialistic return.

Volunteerism is an expression of human relationships and is a dedication to be in service to those relationships. The volunteer serves in a group where common goals and interests have high value. The core values are held in high esteem.

The Board of Directors of Esperanto-USA has been reviewing each month these goals:

Esperanto USA is a non-profit organization that encourages and strengthens the Esperanto community in the United States and its territories by facilitating support and communication for local groups and providing a centralized set of resources for our members.

The Board of Directors acts in volunteer capacity, and works in relationship with other committees and volunteers. Volunteering serves Esperanto-USA not only to stay afloat, but to thrive and to make great strides towards goals for a better world. There is pride not in a materialistic sense, but in a true value of what is good in life.

The Esperanto movement in the United States is served by many volunteers, not only in Esperanto-USA, but also in AAIE, ESF, USEJ and many local groups.

The newest group of volunteers is the regional coordinators, a group of ten volunteers who work together to help the local groups in their regions. These volunteers meet regularly and are dedicated to growing the movement in their respective regions. Leaders in your local group have most likely already been in communication with one of these dedicated servants. Our hats are off to these new volunteers with heartfelt thanks!

How do you want to volunteer for Esperanto-USA? How do you serve in your local group? What is your vision for projects that help your group, your region, or Esperanto-USA? Where do you feel the call to serve? Let your regional coordinator know!