x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Raporto de la elektokomisiono

Mi, Ron Glossop, Jordan Kalilich, Dominique LaFlamme, kaj Julie Schwartz estis elektitaj de la Prezidanto de Esperanto-USA kiel membroj de la Elekto-komisiono por 2017. Laŭ Bill Harris, estro de la Centra Oficejo, ni devas nomumi kandidatojn por la oficoj de Prezidanto, Vic-prezidanto, kaj tri por la oficoj de Direktoroj. Ni petis ke vi proponu kandidatojn ĝis la 1-a de Marto.

La rezulto de la nomumada procezo estas la jenaj nomumuloj:

Nomo Ofico
Filipo Dorcas Prezidanto
Ben Speakmon Vic-prezidanto
Charlotte Burton Estrarano
John Dale Estrarano
Aziz Diallo Estrarano
Paige Feldmann Estrarano
Christopher Johnson Estrarano
Nikvo Woods Estrarano

— Fred Meyer, III, Estro de la Elektokomisiono, 2017

Paralela Universo venos

Grandaj kongresoj estas bonegaj spertoj, sed ne ĉiam eblas vojaĝi longe. Paralela Universo estas tago de lokaj renkontiĝoj, okazonte samtempe la 19-an de Aŭgusto, 2017. En 2016, 231 esperantistoj partoprenis 25 apartajn eventojn en kvar landoj de Nord-Ameriko. En 2017, la afero estos eĉ pli granda, kaj inkluzivos minimume ankaŭ Sud-Amerikon. Por plena informo, inkluzive kiel vi povas organizi eventon en via urbo (estas tre facile!), vidu http://paralelauniverso.com.

Senkrokodila Semajnfino en Novjorkio

Raúl J. García de la Esperanto-Asocio de Novjorko organizas tenduman Senkrokodilan Semajnfinon de la 3-a ĝis la 4-a de Junio. Ĝi okazos ĉe la Kampadejo North-South Lake en la bela Katskil-montaro (angle, Catskills) en suda Novjorkio. Apudas lagoj, plaĝoj, necesejoj, kaj duŝejoj kun varma akvo.

Raúl mem gvidos ekskursojn al Breto de Newman (Newman’s Ledge) kaj la akvofalo Kaaterskill. Por pli da informo, vizitu la retpaĝon de la kunveno aŭ sendi retpoŝton al rauljgarcia ĉe gmail punkto com.

Mez-Kanada Renkontiĝo

Esperanto-Toronto invitas vin al la Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto (MeKaRo) de la 20-a ĝis la 22-a de Majo 2017. MeKaRo estas ĝuinda, malstreĉiga semajnfino de amikeco, turismo, kaj neniuj prelegoj! Ekde 2003 MeKaRo okazas ĉiujare, alterne en Kebekio kaj en Ontario, dum la longa semajnfino en Majo, t.e., la semajnfino de la Tago Nacia de la Patriotoj en Kebekio kaj de la Viktorina Tago en Ontario (krom en jaroj, kiam okazas pli granda kongreso en la regiono).

MeKaRo 2017 okazos en nia najbara urbo Hamiltono por la unua fojo. Laŭ la MeKaRa tradicio, la programo inkluzivos turismajn ekskursojn kaj komunajn manĝojn. Ni havos tutan semajnfinon por ĉiuj – anglalingvanoj, franclingvanoj, kaj alilingvanoj – interkonatiĝi, babilante en Esperanto.

Ni ne havas oficialan amasloĝejon, do necesas, ke ĉiu partoprenonto aranĝu sian propran loĝadon. Pluraj hoteloj troviĝas en Hamiltono, aparte en la urbocentro, kaj ni havas tri apartajn sugestojn por loĝado, inkluzive la Sheraton Hamilton Hotel, kie oni povas rezervi ĉambron kontraŭ gruptarifo ĝis la 20-a de Aprilo 2017.

Pliaj detaloj pri la renkontiĝo troviĝas en ĝia retejo. Ankaŭ eblas sendi demandojn al esperanto.toronto ĉe gmail punkto com kaj informo ĉe mekaro punkto ca. La retejo enhavas plenajn informojn pri la programo kaj pri loĝado. Ĝi inkluzivas ankaŭ aliĝilon, do (por helpi nian scion pri kiom da partoprenontoj venos), se vi jam certas, ke vi partoprenos, ni kuraĝigas vin aliĝi tuj.

Venu kaj vidu la “Bruklinon de Kanado” – la kreskantan kaj dinamikan urbon Hamiltono. Ni atendas vin tie!

– Matthew (Mateo) Chisholm kaj Jed Meltzer, organizantoj

Montreala lingvofestivalo

La Montreala Lingva Festivalo okazos de la 25-a ĝis la 27-a de Aŭgusto, ĉe Universitato Concordia en Montrealo. Antaŭkongresaj aktivaĵoj okazos ekde mardo, la 22-a.

Ĉiuj lingvemuloj estas bonvenaj! Mi invitas vin viziti la oficialan retejon kaj ankaŭ niajn paĝojn en Facebook kaj Twitter.

Mi kuraĝigas vin aliĝi grupe se vi povas; estas rabatoj por aĉetoj de pluraj biletoj.

– Nicolas Viau, viau.nicolas ĉe gmail punkto com, vicprezidanto de ESK

Novaj varoj en la retbutiko

 • T-ĈEMIZO: KIA VI SENTAS VIN HODIAŬ?
  Tridek mienoj esprimas emociojn, ekz. anksia kaj zorga, ĉiuj kun priskriboj sube. Bonega instruilo. 1997. USA. $13.00 (malgranda), $13.43 (mezgranda), $13.14 (granda), $13.00 (grandega). Ligiloj: malgranda, meza, granda, grandega

 • BULONJO-ĈE-MARO
  André Cherpillod
  En 1905, la unua internacia kongreso sen interpretistoj okazis en Bulonjo-ĉe-Maro, Francujo. Jen historio de tiu unua kongreso, inkluzive de la prelego de d-ro Zamenhof kaj notoj pri la kongreso en Lillo cent jarojn poste. Inkluzivas bildojn de ambaŭ kongresoj. Teksto en Esperanto kaj la franca. Broŝurita, 61 paĝoj. 2016. Francujo. $7.29 Ligilo

 • TRAGEDIO APUD HILAO-RIVERO
  Edwin Grobe
  Novelo el la serio Pages from Arizona History: blanka kvin-jarulino kaptita de indiano. 1993. Broŝurita. 16 paĝoj. Usono. $2.12. Ligilo

 • DENTOPASTO
  Ronald Cecil Gates
  Gates verkis kelkajn mallongajn detektiv-rakontojn, kiuj ĉiuj okazas en Aŭstralio. En tiu ĉi rakonto, Inspektisto Nolan solvas bizaran murdenigmon. Bitlibro en formo PDF, EPUB, kaj MOBI. $2.00 por nemembroj; senpaga por membroj. Ligilo

 • ESPERANTO: LEARNING AND USING THE INTERNATIONAL LANGUAGE
  David Richardson
  The latest edition of David Richardson’s classic textbook is now available to members as a free download from the Esperanto-USA bookstore. Link

 • PERFEKTIĜO DE JOGO, LA
  Svamio Prabhupada
  Instruado de la spirita majstro (guruo) kaj fondinto de la International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), ankaŭ konata kiel la movado Hare Krishna. Broŝurita, 60 paĝoj. 2015. $11.10 Ligilo

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.

Simpozio en Novjorko

Christine Hélot kaj François Grin estos ĉefparolantoj en simpozio pri lingvoj kaj Unuiĝintaj Nacioj, organizita de la Studgrupo pri Lingvo kaj UN kunlabore kun la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. Hélot estas profesoro pri la angla lingvo en la eduka fako de la Universitato de Strasburgo, Francujo. Ŝi aparte interesiĝas pri lingva justeco kaj la edukado de migraj infanoj. Grin estas profesoro pri ekonomiko en la traduka fakultato de la Universitato de Ĝenevo, Svislando. Li estas rigardata kiel gvida figuro en la kampo lingvo kaj ekonomiko kaj multe verkis pri tiu temo.

La dutaga simpozio okazos ĵaŭdon kaj vendredon la 11-an kaj 12-an de Majo en UN Church Center, 777 United Nations Plaza, Novjorko. Ĝi pritraktos la temon Lingvo, la Celoj por Daŭripova Evoluigo kaj Vundeblaj Homgrupoj. Pledantoj por la celoj pri daŭripova evoluigo, la ĉefa elemento en la tagordo de UN pri evoluigo en la periodo 2015-2030, emfazas la neceson atingi la plej vundeblajn homgrupojn unue – sed tiuj homgrupoj estas ofte izolitaj pro lingvaj bariloj kaj pro nerekono de la bezono de dudirekta komunikado. La problemon pliakrigas la fakto ke tiuj vundeblaj homgrupoj daŭre pligrandiĝas pro la ĉiam kreskanta nombro de homoj dislokitaj el siaj hejmoj pro militagado.

La simpozio, kiu estas malferma al UN-personaro, neregistaraj organizaĵoj, esplorantoj kaj aliaj interesatoj, celas konsciigi personojn laborantajn sur la tereno de evoluigo pri la neceso kompreni kaj aŭskulti la voĉojn de tiuj kiuj ofte restas neaŭskultataj, kaj antaŭenigi esplorojn pri tiuj problemoj. Detaloj pri la simpozio troviĝas ĉe http://www.languageandtheun.org.

Forpasis Prenda Cook

Prenda E. Cook, kies nomo aperas en la danka paĝo de la lernolibro de David Richardson (Esperanto: Learning and Using the International Language), forpasis en Comfort, Teksaso, la 9-an de Januaro 2017.

Prenda naskiĝis en Arkadelphia, AR, la 26-an de Decembro, 1918. Post studoj en mezlernejo, ŝi laboris dek jarojn kiel provleganto por loka ĵurnalo dum ŝi instruis multajn specojn de danco, inkluzive baleton kaj baldancon. Ŝi renkontis sian estontan edzon kiam li venis al dancklaso kun sia fratino.

Post kiam ŝi kaj ŝia familio translokiĝis al Odeso, TX, Prenda instruis la hispanan lingvon en mezlernejo. Pli ol sesdekjaraĝa, ŝi iris al la universitato Sul Ross State University en Alpine por kompletigi sian bakalaŭron kaj ŝi diplomiĝis summa cum laude.

Kiam ŝia edzo emeritiĝis, li kaj Prenda translokiĝis al Harlingen. En la loka biblioteko tie, Prenda malkovris la libron nomitan Teach Yourself Esperanto, kaj ĝuste tion ŝi faris. Ŝi iĝis arda defendanto de Esperanto kaj partoprenis NASK-on en Sanfrancisko kelkfoje. Ŝi estis ankaŭ entuziasma partoprenanto en kelkaj Landaj kaj Universalaj Kongresoj.

[Multan dankon al Filipo Dorcas pro la nekrologo.]

Korespondi deziras

Saluton el usona pundomo en Tucson. Mi estas 48-jaraĝa poeto, lingvisto, kaj instruisto de GED kaj lingvojn. Mi tre deziras korespondi kun usonaj kaj eksterlandaj samideanoj. Mi serĉas nek monon nek amon. Amika kaj intelekta interŝanĝo, kaj belaj poŝtmarkoj tre plaĉas al mi.

Mark Hamme #33391-379, U.S.P. Tucson, P.O. Box 24550, Tucson AZ 85734


Mi loĝas en Bunda, ĉe la suda parto de lago Viktorio, en nordorienta Tanzanio. Mi lernis Esperanton de la gepatroj kaj en la grupo Bunda Esperanto Rondo.

Mi havas 13 jarojn, kaj mi estas en la sepa klaso de elementa lernejo. Mi ŝatas trovi eksterlandajn amikojn kaj korespondi kune. Mi volas korespondi pri studvivaj aferoj, libroj, historio, scienco, matematiko, ktp.

Yusuph Paul yusuphpaul67 ĉe gmail punkto com


Mi estas 19-jaraĝa studanto kaj komencanto. Mi loĝas en vilaĝo proksime de lago Tanganjiko en Burundo. Mi loĝas kun mia frateto kiu studas en meza lernejo. Mi serĉas geamikojn en la tuta mondo por korespondado.

Ndayishimiye Jofred, rubindajofred ĉe yahoo punkto com


Mi nomiĝas Ivan kaj mi ŝatus korespondi kun alilandaj esperantistoj. Mi estas 43-jaraĝa italo, mi laboras en kultura instituto kaj studas historion, filozofion kaj lingvojn antikvajn kaj modernajn, inkluzive la planlingvojn.

Ivan Orsini, ivarpas ĉe yahoo punkto it


Mi estas sesdek-jaraĝa Teksasano. Mi estas malliberulo, kaj mi ne scias, kiam mi liberiĝos. Mi deziras korespondamikojn por plibonigi mian scion de Esperanto. Mi volus interparoli pri libroj (mi amas fantazion kaj hororon), religio, filozofio, kaj muziko.

Ted Cole #1648258, Stiles Unit, 3060 FM 3514, Beaumont TX 77705