x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Financa helpo por orfaj lernantoj

Kiel nuna Direktoro de la organizo Infanoj ĉirkaŭ la Mondo fondita de Charlotte Kohrs, mi komunikiĝas kun pluraj geinstruistoj de Esperanto en Afriko. Ĉar iliaj gelernantoj ne havas komputilojn, mi sendas al ili ekzemplerojn de la libretoj, kiujn Charlotte kreis. Ili bezonas ankaŭ aliajn materialojn, ekzemple paperon, krajonojn, plumojn. Kompreneble ili ofte ankaŭ bezonas monon por ekipaĵo por lernejoj, ekzemple skribotabloj. Unu fojon mi eĉ sendis uniformojn por futbala teamo, kiu uzas la nomon Esperanto.

Sed nun estas nova peto pri kiu mi bezonas helpon. Japanino Jasuo Mariko, specialisto pri “La rezolucio de konfliktoj en Afriko”, vizitis lernejon en Ruando. Ŝi vidis la tre bonan laboron kiun Zawadi Mignonne faras rilate al la lernejo, kaj rimarkis, ke ŝi eĉ povas varbi helpantojn. Sekve ŝi indikis, ke ŝi mem estas preta sendi aŭtobuseton de Japanujo, sed nur se Mignonne povus pagi 2500 usonajn dolarojn por akiri ĝin kiam ĝi alvenos en Ruando. S-ino Jasuo mem eĉ pagos la altan sendkoston.

Ĝis nun Mignonne mem eĉ povis kolekti 1000 usonajn dolarojn de speciala apuda esperantista helpanto en Ruando, kiu bone scias pri la bona laboro kiun ŝi faras kun la lernejo. Ŝi petas de mi la alian 1500 usonajn dolarojn. Ŝi bone komprenas, ke mi mem ne povos sendi tiom da mono. Sekve ŝi proponis, ke mi petu financan helpon de aliuloj. Do mi nun faras tion.

Feliĉe estas bona maniero kontribui. Infanoj ĉirkaŭ la Mondo (IĈLM) estas suborganizo de Esperanto-USA. Tial kontribuoj estas impost-subtraheblaj! Bonvolu sendi ĉekon markitan por IĈLM al Esperanto-USA, 1500 Park Avenue, Suite 134, Emeryville CA 94608. Mi supozas, ke vi povus ankaŭ kontribui per la retbutiko. Se IĈLM ricevos 700 usonajn dolarojn antaŭ la fino de Aprilo, mi mem kontribuos la aliajn 800, kiujn Mignonne bezonas por akiri la buseton por la lernejo en Ruando.

Dankon pro via grava helpo.

— Ron Glossop

Novaj varoj en la retbutiko

Ĉiuj el la ĉi-subaj estas elŝuteblaj sondosieroj de klasikaj rakontoj. La dosieroj kostas po $2.00 por nemembroj, sed estas senpagaj por membroj.

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.

ESF serĉas administranton

La fonduso Esperantic Studies Foundation (Montrealo) kaj la novjorka oficejo (por rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj) de Universala Esperanto-Asocio serĉas part-tempan aŭ volontulan administranton kapablan prizorgi la financan administradon de ESF kaj la Novjorka oficejo.

Kvalifikaĵoj: kapablo pri librotenado (prefere kun sperto pri QuickBooks aŭ preteco ĝin lerni), kapablo skribi Esperanton, akurateco. Preferata, kvankam ne necesa, estus loĝanto de la novjorka aŭ montreala regiono.

Tiu persono kunlaborus kun Joel Amis, la direktoro de ESF, kaj Humphrey Tonkin, la reprezentanto de UEA ĉe UN. Temus pri ideala laboro por emerito au suplementa laboro por homo kun alia regula posteno. Salajro dependa de horoj laborataj kaj de kvalifikoj. Skribu al tonkin ĉe hartford punkto edu.

— Ĵenja Amis

Poezia konkurso

Revenas Poezio el ĉiuj ĉieloj, konkurso starigita de italo Giuseppe Campolo, kun la subteno de la komunumo de Sankta Anĝelo de Brolo (Mesino - Sicilio) kaj de Itala Esperanto-Federacio. Rajtas partopreni ĉiuj poetoj ĉie, per poeziaĵoj en la itala lingvo, en Esperanto, aŭ en ambaŭ lingvoj.

Oni devas sendi retpoŝte (en formato Word) al samideano ĉe hotmail punkto it nur unu poeziaĵon ne pli longan ol 50 (kvindek) versoj. La verkoj devas esti neeldonitaj kaj neniam premiitaj antaŭe. Verkoj devos alveni antaŭ la 21-a de Marto. La tuta anonco kun aliĝilo estas legebla rete.

La ĉi-jara konkurso riĉiĝas per nova fako: Romanoj el ĉiuj ĉieloj, verkoj tradukitaj en Esperanton el ĉiuj ajn lingvoj.

La premioj estos mono, platoj kaj libroj. La premiada ceremonio okazos en la komunuma Teatro en Sankta Anĝelo de Brolo (Sicilio, Italujo), la 18-an de Oktobro 2016.

– Nicola Morandi, Pistoja Esperanto-Grupo

Esperanto featured in the journal INDECS

The Phenomenon of Esperanto is the title of a special issue of the journal Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS), published recently in Croatia. The collection, edited by Professor Humphrey Tonkin and Dr. Veronika Poór, is issue 2 of volume 13 of INDECS (2015). The collection is in English with summaries in Croatian.

Twelve articles provide a comprehensive scholarly approach to the international language Esperanto, including a review of the literature by Detlev Blanke (Gesellschaft für Interlinguistik, Berlin) and a broad introduction by Humphrey Tonkin (University of Hartford). Sabine Fiedler (University of Leipzig) provides a contribution on Esperanto phraseology, Wim Jansen(University of Amsterdam) examines Esperanto grammar, and Duncan Charters (Principia College, USA) explores the teaching of Esperanto.

The functionality of Esperanto as a planned language is addressed in four articles. Ilona Koutny (Adam Mickiewicz University, Poland) asks whether complexity can be planned, Federico Gobbo (University of Amsterdam) examines the use of Esperanto in machine translation, and Detlev Blanke and Wera Blanke (Gesellschaft für Interlinguistik) explore the history and potential of Esperanto as a language for scholarly communication. Humphrey Tonkin asks how research on planned languages can be applied to language planning in general.

In examining the role of Esperanto in the flow of ideas in early twentieth-century Japan, Sho Konishi (Oxford University) offers a specific analysis of a particularly interesting question in the history of ideas, namely how Esperanto and related ideas of linguistic democracy have influenced thought and politics in various parts of the world.

The question of the size and vitality of the movement for Esperanto is explored in two articles leading to very different conclusions. Krunoslav Puškar (University of Zagreb) looks at the core beliefs of the declining traditional Esperanto movement in Croatia, while Amri Wandel (Hebrew University) examines the rapid worldwide expansion of Esperanto on the Internet, revealing a sharp split between “traditional” structures and the new approaches to Esperanto and its use taken by more youthful learners and users unaffiliated with traditional Esperanto organizations.

INDECS is published in Zagreb by the Croatian Interdisciplinary Society with support from the Croatian Ministry of Science, Education and Sport.

The articles can be accessed online and the volume is available in paper form from the Universal Esperanto Association.

— Humphrey Tonkin

Korespondi deziras

Mi estas itala esperantisto, 41 jaraĝa, oficisto en kultura instituto. Mi ŝatus korespondi kun aliaj esperantistoj. Al mi plaĉas la historio kaj la lingvoj, antikvaj kaj modernaj.
Ivan Orsini, ivarpas ĉe yahoo punkto it

Novaj libroj eldonitaj kun ESF-subteno

Du novaj libroj, kies eldono estis subvenciita de ESF, debutis pasintjare ĉe la Universala Kongreso, kaj nun haveblas en la reta katalogo de UEA.

UEA en konscio de esperantistoj, de Zbigniew Galor kaj Jukka Pietiläinen, estas detala sociologia esploro pri la Esperanto-movado. Ĝi daŭrigas kaj kompletigas la sociologiajn verkojn de Peter Forster, Frank Stocker kaj Nicolas Rašić. La ideo de la esploro naskiĝis dum la 93-a UK en Roterdamo, kaj la enketado komenciĝis okaze de la UK en Bjalistoko. La unua parto de la libro prezentas la rezultojn de tiu kvanta esploro: ĝi skizas portreton de la respondintaj esperantistoj, interalie, rilate al la Esperanto-kulturo, motivoj interesiĝi pri Esperanto, opinioj pri UEA kaj la UK-oj, UEA-membreco (forlaso, reveno, tipoj de membroj), ktp. La aŭtoroj prezentas la bildon de UEA el la perspektivo de FLAM (SWOT)-analizo (analizo de fortoj, malfortoj [“lamaĵoj”], avantaĝoj kaj minacoj), kaj ili prikomentas la kontraŭdiron inter la internaj kaj la eksteraj celoj de la organizo. La dua parto de la libro traktas la imagojn pri UEA en pli larĝa sociideologia kunteksto: la interligo de Esperanto kun socialismo kaj kapitalismo, interkomunika problemo kaj ideologio, kaj, fine, lingva imperiismo. La verkon kompletigas impona listo de elektitaj publikaĵoj pri sociologio de Esperanto.

Gvidlibro tra Esperanto, de Aleksandro S. Melnikov, estas populara referenca libro pri aspektoj de la kultura vivo de esperantistoj. Ĝi enhavas klarigojn de vortoj kaj esprimoj komunaj al anoj de la Esperanto-movado, sed malfacile kompreneblaj ekster tiuj rondoj ĉar ili aludas al specifaj kulturaj trajtoj de la Esperanto-komunumo. Ekzemple, la vorto krokodilo estas difinita kiel “Esperantisto, kiu parolas en nacia lingvo ene de la Esperanto-medio” kaj kabei estas “fari kiel [la verkisto] Kabe, kiu, estinte tre aktiva kaj eminenta esperantisto, subite kaj tute forlasis la movadon.” Ankaŭ listigitaj estas ĉefaj mallongigoj de la titoloj de Esperanto-organizaĵoj, priskriboj de Esperanto-fenomenoj (kongresoj, renkontiĝoj, literaturaj titoloj, titoloj de Esperanto-periodaĵoj), rolantoj en la Esperanto-movado, kaj amaso da aliaj foje esoteraj detaloj. La verko estas frukto de plurjara kompilado kaj plenigas gravan lakunon en la esplora literaturo.

Plenaj detaloj:

  • UEA en konscio de esperantistoj. Zbigniew Galor, Jukka Pietiläinen. KAVA-PECH. Dobřichovice. 2015. 167 paĝoj. Prezo: 15.00 €. ISBN: 9788087169551.

  • Gvidlibro tra Esperantio. (konciza leksikono de la Esperanto-kulturo: esperantonimoj, realioj kaj flugilhavaj vortoj). Aleksandro S. Melnikov. Rostov-na-Donu. 2015. 527 paĝoj. Prezo: 39.00 €. ISBN: 9785986151472.

Ĉu vi volas gastigi la LK-on en 2017?

Kie okazos la kongreso en la jaro 2017? La LKK daŭre serĉas lokan grupon kiu volas gastigi la Landan Kongreson.

Se vi kaj via grupo volus gastigi la Landan Kongreson en la jaro 2017, bonvolu sendi retmesaĝon al la komitata estro Ron Glossop ĉe rglossop ĉe mindspring punkto com.