x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Instruvojaĝo al Ĉinujo

Raportas Ron Glossop

Dum aŭgusto 2009, kvar urboj en Ĉinujo gastigis profesoron Ron Glossop por helpi instrui Esperanton, aparte al infanoj. Ron estas emerita profesoro de filozofio kaj pac-studo, kaj direktoro de Infanoj ĉirkaŭ la Mondo. Dum la vojaĝo li instruis en elementa lernejo en Taiyuan, en mezlernejo kaj publikaj parkoj en Wuhan, en infanĝardeno en Nanĉang, kaj en universitato en Harbin.

Ĉefa instruilo estis la Kanto de la Koloroj (alinome Ruĝa Pomo – la temo de la unua strofo), kiu uzas la konatan francan melodion Frato Jako. La strofoj instruas pliajn kolorojn, kaj la lasta traktas la bazan ideon de Esperanto: “Sur la Tero, bela Tero, Loĝas ni, kantas ni, Kune sur la Tero, Monda familio.” Lerninte la kanton, oni konversaciis pri demandoj rilate la kolorojn. Ili lernis kaj interparolis ankaŭ pri numeraloj ĝis mil, kaj pri legado de horloĝoj.

Ĉinaj esperantistoj afable prizorgis “profesoron Ron” dum la kvar-semajna vizito ĉar li ne scipovas la ĉinan lingvon. Inter la diversaj eventoj, li prelegis anglalingve ĉe Normala Universitato de Pekino pri “The Evolution of Responsible National Sovereignty”.

ARE sukcese arigis

Raportas Steven D. Brewer

Sherri Wales kaj Tor Kinlok esploras padojn apud la gastejo.

En oktobro okazis la 16-a Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto ĉe Lake George en Novjorkio. Kunvenis iom pli ol kvindek samideanoj el la nordoriento, iom pli da homoj el Usono ol el Kanado. (Ni gajnis en la konkurso!) Estis bela semajnfino por kunveni kun malnovaj amikoj kaj ekkoni novajn.

Pli ol kvarono de la partoprenantoj estis novuloj. Venis kvin studentoj de Hampshire College en Amherst, Masaĉuseco. Inter la partoprenantoj estis ankaŭ Esther Schor, profesorino de Princeton kiu verkas libron pri la Esperanto-movado, novaj estraranoj de E-USA Julie Winberg kaj Tor Kinlok, kaj Jakobo Schwartz, estro de la kandidatiga komitato.

Okazis kelkaj elstaraj prelegoj. Francisko Lorrain prelegis pri Latino kaj Esperanto kiel internaciaj lingvoj. (Ĉu vi scias, kiuj aliaj lingvo-nomoj finiĝas per -o?) Ron Glossop prelegis pri siaj aventuroj en Ĉinujo. Nijl Blonstein parolis pri konferenco por ne-registaraj organizaĵoj de Unuiĝintaj Nacioj. Argilo Smith prelegis pri ĉifroscienco. La plej interesa prelego estis tiu de Tomaso Alexander, kiu traktis la pakuan lingvon – kreita lingvo de simi-homoj en televida programo “Lando de la Perditoj”, kiu aperis en la 1970-aj jaroj.

Dum la unua vespero, Steve Brewer kaj Hoss Firooznia gvidis mallongan enkondukon al nudokula astronomio. Oni vidis Jupiteron kaj plurajn aŭtunajn konstelaciojn – kaj pro manko de urba lamplumo, eblis klare vidi ankaŭ la Laktan Vojon. Poste ni longe kantis kaj rakontis ĉirkaŭ fajro.

Okazis ankaŭ la kutimaj eventoj: literatura horo por priskribi interesajn kaj aĉetindajn librojn; oratora horo por tiuj, kiuj volis prelegi mallonge por ekzerci sin al parolkapablo; amikeca vespero por ekkoni unu la alian; kaj kultura vespero por muziko, deklamado, kaj ĉi-specaj amuzaĵoj. Por mi la plej ŝatata estis la “krokodilanta ĵonglisto” de Tomaso, kiu blasfemetis en la angla kiam ajn li fuŝis la ĵongladon. La senlacigeblaj Normando Fleury kaj Zdravka Metz laboris multe por okazigi ĉion, interalie gvidante botanikan ekskurson al apuda montopinto (vidu kovrilfoton).

Kompreneble, la plej gravaj momentoj estis tiuj, kiam oni babilis kaj vere interkonatiĝis kun la aliaj partoprenantoj.

Bedaŭrinde mi devis mistrafi la lastan tagon kaj foriris antaŭ la sunleviĝo lundon matene. Dum mi veturis suden, mi vidis la leviĝon de Venuso kaj Merkuro kaj, finfine, la suno, super la montoj kaj arbaroj. Plua bela tago en Esperantujo.

Zamenhofa simpozio ĉe UN

Raportas Scott Page

La 15-an de decembro okazis UEA-simpozio ĉe 777 U.N. Placo por festi la 150-an datrevenon de la naskiĝo de L. L. Zamenhof. Thomas Eccardt enkondukis la prelegantojn kaj legis salutan leteron de la pola ambasadoro Andrzej Towpik.

La anglalingvaj prelegoj tuŝis diversajn temojn rilate al Zamenhof. Esther Schor, poetino kaj profesorino ĉe Princeton, parolis pri liaj judaj influoj, ekz. cionismo kaj hilelismo. Arika Okrent, verkistino parolis pri Zamenhof kaj humileco. La psikiatro James Lieberman traktis psikologiajn aspektojn de Zamenhof kaj lia estrecofilozofio. Timothy Reagan, profesoro ĉe Centra Konektikuta Ŝtatuniversitato, parolis pri lingvokonstruado, kaj Humphrey Tonkin, emerita profesoro ĉe la Universitato de Hartford kaj eksprezidanto de UEA, parolis pri la testamentaĵo de Zamenhof.

Proksimume sepdek homoj ĉeestis, inkluzive de la ambasadoro de Benino Jean Francis Zinsou, kelkaj ĵurnalistoj, regionaj esperantistoj, kaj aliaj interesitoj. Oni povas vidi la registritajn prelegojn en la retejo de Esperanto-USA.

Guglo festis Zamenhof-tagon

Danke al instigo fare de esperantistoj tra la mondo, ankaŭ Google festis la 150-an naskiĝtagon de Zamenhof. Fojfoje la mondfama retserĉilo modifas sian emblemon por omaĝi diversajn festindajn datrevenojn, kaj je la 15-a de decembro, ĉekape de ĉiuj diverslingvaj Guglo-paĝoj aperis bunta emblemo kun litero “l” anstataŭita de verda standardo. Surklakintojn estis kondukitaj al paĝo pri L. L. Zamenhof en Vikipedio.

Ne surprize, subite venis ondego da intereso pri la flageto kaj Zamenhof. Laŭ statistikoj de Vikipedio, la paĝo pri Zamenhof kutime ricevas ne pli ol po 160 vizitojn tage. Je la 15-a, tamen, venis pli ol 781 000 vizitoj.

La atentigo pri la datreveno ŝajne vekis intereson ankaŭ pri Esperanto. La 16-an de decembro, TTT-estro Steve Brewer rimarkis subitan lavangon da vizitoj (proks. 7 000) al la retejo de E-USA (vidu supre). La 17-an, direktoro de la Centra Oficejo Bill Harris raportis: “Hieraŭ mi ricevis 97 informpetojn. Mi kutime ricevas 3 aŭ 4 tage. Multaj informpetintoj diris, ke ili sciis pri Esperanto dum longa tempo, sed [la sciigo de Google] instigis ilin lerni plu.” Kaj la 23-an: “Dum la lastaj du tagoj mi recevis mendojn de Amazon por entute 114 ekzempleroj de [la lernolibro de] Richardson.”

Ankaŭ la TTT-ejo Lernu.net ricevis multajn vizitantojn – preskaŭ tro multajn. Laŭ estro Jevgenij Gaus, kvankam Lernu kutime ricevas po 5 000 unikajn vizitantojn tage, dum la 15-a alvenis pli ol 29 000. La servilo ŝajne transvivis, raportis li, “tamen mi devis kelkajn aferojn provizore malŝalti, por ke la tuto iĝu iom pli rapida. Esperanto-flago ne plu aperas ĉe Google, sed Lernu daŭre havas sufiĉe multe da vizitantoj.”

Eĉ reagis konspirteoriistoj, ekzemple James Lewis de la retgazeto American Thinker, kiu asociis Esperanton kun Sovet-unio(!), kaj aludis ke Google partoprenas en konspiro (fare de Barack Obama kaj George Soros, kompreneble) por trudi al la homaro stalinisman mondregistaron…

Unitara Esperanto-ekspozicio

Raportas Nijl Blonstein

La 4-an de oktobro ĉe Community Church en Novjorko mi ricevis spacon ekspozicii somerajn fotojn de la Universala Kongreso en Bjalistoko, KEF en Danujo kaj Svedujo kaj vojaĝo al Meksiko por renkontiĝo de UNO. Estro Bruce Southworth partoprenis. Estro de la komitato por Unuiĝintaj Nacioj, George Garland ankaŭ vidis la fotojn, kaj speciale interesiĝis pri la partopreno en Meksiko. Ĉirkaŭ cent homoj vidis parton de la ekspozicio kaj dek detale rigardis la fotojn.